Categories
Declaration

Deklaracja Europejskiego Szczytu Gospodarczego (Polish)

Wprowadzenie

We wrześniu 2014 roku, 175 osób z 26 naródow zebrało się w Amsterdamie, aby wziąć udział w pierwszym Europejskim Szczycie Gospodarczym. Celem szczytu było wprowadzenie nowych paradygmatów dotyczących finansów i gospodarki opartej na tradycji chrześcijańskiej , wierze oraz myśli, jak również przedstawienie tak zwanego businessu tranformacyjnego, który miałby służyć jako nowy model na rzecz walki z ubóstwem oraz oferować zrównoważone rozwiązania.

Deklaracja Europejskiego Szczytu Gospodarczego jest próbą podsumowania kilku z głównych kwestii omówionych podczas spotkania, jak również związanych z nimi pomysłów, które uważamy za równoważne. Jesteśmy jednak świadomi, że nie jest możliwe podsumowanie w kilku stronach tysięcy lat myśli chrześcijańskich odnoszących się do tych kwestii oraz zastosowanie ich w 21-szym wieku. W związku z tym, chcielibyśmy przedstawić ten dokument jako nasz wkład do toczącej się dyskusji, która bez wątpienia będzie kontynuowana przez następne kilka lat.

Arleen Westerhof

Koordynator, Europejski Szczyt Gospodarczy

 

 

Deklaracja Europejskiego Szczytu Gospodarczego

 

My, uczestnicy oraz organizatorzy Europejskiego Szczytu Gospodarczego stwierdzamy, że:

Właściwe miejsce ekonomii i biznesu nie ma kluczowego znaczenia, jeżeli nie stanowi większej całości.

Bogactwo i bieda to nie tylko pojęcia finansowe, ale również odnoszące się do relacji miedzyludzkich oraz innych dziedzin życia takich jak: duchowa, emocjonalna, środowiskowa, itp.

Naszym największym priorytetem są relacje, a w pierwszej kolejności z naszym Stwórcą.

To zachowanie wynika z naszych podstawowych wartości co oznacza, że wszelkie długoterminowe rozwiązania problemów gospodarczych muszą sie tam rozpocząć. Uznajemy judeochrześcijańskie rozumienie moralności , które jest oparte na tym, że Bóg jest relacyjny i że Biblia przedstawia jego stwórczość dla relacyjnego społeczeństwa.

Nasze przekonanie, że system ekonomiczny w świetle prawa biblijnego stworzy spójne ramy oraz w pełni rozwieje obawy odnoszące sie do kwestii sprawiedliwości, uczciwości i skuteczności niż obecnie istniejący system gospodarcye.  Jako taki, również potwierdzamy nasze zaangażowanie w praktyki relacyjnego myślenia oraz obustronnosci.

Nasze przekonanie, że kapitalizm funkcjonujący poza obrębem odpowiedzialności społecznej, w końcu zwróci się do wewnątrz i doprowadzi do samozniszczenia.

Rozwijanie charakteru, który bedzie bazować na wartościach takich jak: wiara, nadzieja, miłość, zarządzanie, hojność, integralność, sprawiedliwość, służba, odpowiedzialność, odwaga, staranie, stawianie potrzeb innych ponad własne pomoże stworzyć wartości dla przyszłych generacji. Przekonanie, że kultura płynie z charakteru a dodatnie wartości pomagą stworzyć pozytywną kulturę i pozytywne instytucje.

Zdrowe rodziny są punktem wyjścia dla zdrowej gospodarki. Rodziny są miejscem, w którym uczymy się być istotami relacyjnymi, dowiadujemy się o związku między wolnością osobistą a osobistymi granicami, oraz że wartość osobista nie opiera się wyłącznie na umiejętności finansowego wspierania całosci.

Transformacja gospodarcza wymaga podejścia wielodyscyplinarnego oraz holistycznego.

Ekonomia i finanse nie istnieją w próżni a wszelkie skuteczne podejścia musza obejmować:

  • Biznes (stymulować tworzenie trwałych i dochodowych przedsiębiorstw, które stworzą wspólną wartość dla wszystkich zainteresowanych stron, jak rownież pozytywne holistyczne zmiany wzdłuż wielorakich zasadniczych kwestii ekonomii, społeczności (w tym rodzin), środowiska, rządu i duchowego odnowienia);
  • Srodki przekazu (dostarczać zgodnych z prawdą oraz wyważonych informacji);
  • Edukacje (promować relacyjne myślenie oprócz nauki);
  • Rząd (zachęcać do uczciwości i gotowości w momencie działania, a podejmowane decyzje były korzystne dla kraju w dłuższej perspektywie czasu);
  • Kościół (obejmować przewodnictwo w ksztaltowaniu relacyjnego oraz opartego na wartościach myślenia wśród jego członków);
  • Sztuka i rozrywka (dzielić historie tych, którzy praktykują ukierunkowany biznes i system finansowy oraz prowadzą przykładne życie);

 

A. Apelujemy do wszystkich osób aby:

Traktowały priorytetowo rozwój charakteru.

Ceniły własne rodziny oraz inne bliskie związki.

Postępowały odpowiedzialnie poprzez unikanie zadłużenia, natomiast w sytuacji ich pojawienia się spłacenia swojego długu w jak najszybszym czasie.

Żyły w ramach posiadanych środków.

Były chojne.

Inwestowały czas i pieniądze w coś, co przyniesie korzyści innym, a nie tylko samym sobie.

B. Wzywamy kościół (w Europie) aby:

Był wzorcem dla relacyjnej społeczności oraz popierał ideę rozwoju zdrowych relacji.

Dostarczał wzorców moralnych dla podejmowanych decyzji (indywidualnych, jak również wspólnych) przez społeczeństwo w 21-szym wieku, pouczając jego członków o sensie holistycznej ewangelii i jej  praktycznym zastosowaniu w różnych sferach społecznych.

Zwalczał kulturę chciwości poprzez kultywowanie dawania i bycia hojnym.

Rozwijał ideę odpowiedzialności.

Wspierał przemiany kulturowe poprzez nawiązywanie dyskusji na temat rodzaju gospodarki jaką byśmy chcieli.

Umieszczał na rynku pracy odpowiednio przygotowywanych ludzi biznesu w celu rozwiązywania problemów w Europie oraz na całym świecie.

Angażował się w życie obywateli oferując pomoc finansową w obszarach zadłużenia i bezrobocia.

Pomagał osobom upośledzonym oraz pozbawionym praw obywatelskich w Europie, a także poza jej granicami oraz je należycie reprezentował.

C. Apelujemy do przedsiębiorców aby:

Stwarzali wzorzec oparty na byciu relacyjnym oraz wdrażali ten model w biznesie.

Przekształcali swój biznes aby tworzył on stałą wartość poprzez spektrum środków: finansowych, fizycznych, ludzkich (poziom indywidualny), naturalnych, duchowych i społecznych (poziom społeczny).

Brali pod uwagę wykorzystanie takich środków jak: relacje, umiejętności, doświadczenia oraz odpowiednie ich rozlokowanie i zastosowanie w społecznościach, jak również w krajach rozwijających się, poprzez: przeprowadzanie szkoleń w zakresie biznesu, stawanie się mentorami, badanie rynku pod względem możliwości inwestycyjnych współpracując z NGO i biznesowymi grupami, które łączy wspólny cel i etos holistyczny.

Zobowiązali się do prowadzenia interesów uczciwie, przejrzyście, z pełnym profesjonalizmem i doskonałością.

D. Wzywamy rzad oraz decydentów politycznych do:

  • Przyjęcia nowych paradygmatów mających na celu:

Aktywnie działać na rzecz zmniejszania bezrobocia, niedostatecznego zatrudnienia, nierównego wynagrodzenia poprzez wprowadzenie biznesu jako środka mającego na celu tworzenie nowych miejsc pracy, dobrobytu, rozwóju i ksztaltowania się sprawiedliwych społeczności.

Przyjmować nowe wzorce dla rozwoju krajowego, które bedą brać pod uwagę kapitał ludzki, kapitał społeczny i naturalny, a nie tylko Produkt Krajowy Brutto (PKB).

Rozponać, że napływ uchodźców z krajów rozwijających się jest spowodowany w znacznym stopniu czynnikami takimi jak ubóstwo i pustynnienie. W zwiazku z tym, pracować aktywnie nad zwalczaniem ubóstwa mającego na celu przeciwdziałanie systemowi korupcji oraz aktywnie walczyć z pustynnieniem wspierając inicjatywy, które okazują się być skuteczne (np. FMNR projekt rolniczy).

  • Zreformowania sektora publicznego:

Poprzez zmiany w prawie spółki i prawie finansowym mające na celu zachęcanie do odpowiedzialnego postępowania tj. ”Nie ma wynagrodzenia bez odpowiedzialności, nie ma udziału bez inwestycji, nie ma zysku bez udziału”.

Poprzez stymulowanie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Zmieniajac prawo spółki, w taki sposób, aby uwzględniało ono zainteresowane strony, a nie tylko dobro udziałowców.

Współpracując z firmami, a także srodowiskami akademickimi nad rozwijaniem wzorców umożliwiających pomiar współpracy firm z jej udziałowcami, w szczególności w zakresie kapitału ludzkiego (pracowników) , kapitału społeczngo ( klientow i społeczności) i kapitału naturalnego (środowisko).

Zadbać o to, aby wkład zainterowanych grup zostal odpowiednio zmierzony oraz udokumentowany w bilansach finansowych przedsiębiorstw jak i w rachunkach zysków i strat.

Ukierunkowywać na nowo przedsiębiorstwa poprzez pociąganie ich do odpowiedzialności publicznej oprócz ich prywatnych celów.

Wdrażać skuteczne przepisy na skalę globalną i krajową, które dotyczyłyby opodatkowania oraz przejrzystości biznesu.

  • Zreformowania sektora bankowego i finansowego:

Poprzez znaczne i permanentne obniżanie poziomu zadłużenia osobistego, korporacyjnego i państwowego, za pomocą nawiązywania dialogu ze wszystkimi stronami oraz odniesienia do  ustawodawstwa krajowego.

Unikać spekulacji i transakcji finansowych oderwanych od realnej gospodarki poprzez wspieranie podatków od transakcji finansowych i aktów prawnych w minimalnej ilości czasu, które umożliwiałyby opóźnienie sprzedaży udziałów.

Odchodzić od rynku terminowego.

Odchodzić od klasycznych sposobów zaciągania pożyczek i kredytow, w zamian zachęcajac do  posiadania udziałow w spółce.

Zwiększyć rezerwy walutowe państwa.

Uzywać wskaźnika LTV i DTI przy ocenie ryzyka kredytowego.

Ograniczać wielkość banków w oparciu o skalę gospodarki narodowej (PKB) w celu zniechęcenia ich do stawania się  „im wiekszy tym wieksze ryzyko niepowodzenia” oraz popieranie konkurencyjności.